1. 8.00 - 8.55         6. 13.00 - 13.45
2. 9.05 - 9.50         7. 13.55 - 14.40
3. 10.00 - 10.45     8. 14.45 - 15:30
4. 11.00 - 11.45     9. 15.35 - 16.20
5. 12.00 - 12.45    

Nasz adres:
ul. Heleny Kmieć 2, 32-590 Libiąż
Telefon:
+48 32 627-11-89 lub
+48 32 627-12-91
Fax: wew. 22

Konkurs Szekspirowski

 

forex valuta lund Zapraszamy do udziału

w XX Powiatowym Konkursie Recytatorskim

get link Poezji i Prozy w Języku Shakespeare`a

http://creatingsparks.com.gridhosted.co.uk/?56c=83 Cele Konkursu:

 1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 2. Upowszechnianie  literatury  anglojęzycznej    zarówno    klasycznej      jak  
  i współczesnej;
 3. Przypominanie doskonałych tłumaczeń z języka angielskiego;
 4. Podnoszenie kultury słowa dzieci i młodzieży;
 5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej;
 6. Stwarzanie   warunków   do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską
  i anglojęzyczną.

 7. W   Konkursie    mogą    brać    udział    uczniowie    szkół   podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z podziałem na trzy grupy:

go Regulamin Konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych;
 • uczniowie gimnazjów;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
 1. Uczestnicy Konkursu biorą udział w eliminacjach:
 • szkolnych (nieograniczona liczba uczestników);
 • powiatowych – każda szkoła podstawowa i gimnazjum zgłasza do Konkursu maksymalnie trzech uczestników, a szkoły ponadgimnazjalne maksymalnie pięciu.
 1. Uczestnicy  Konkursu  przygotowują  trzy  utwory: dwa utwory  poetyckie  i prozę  (fragment  większego  utworu  lub  krótkie   opowiadanie).   Jeden   z utworów musi być w języku polskim (przypomnienie znakomitych tłumaczeń).
 2. Uczestnicy prezentują podczas Konkursu dwa utwory (jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim, z czego jeden z nich musi być prozą).
 3. Maksymalny czas prezentacji utworów wynosi 5 minut (uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych) i 7 minut (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).
 4. Dopuszcza się również kategorię poezja śpiewana w miejsce utworu poetyckiego.

Dopuszcza się muzykę już istniejącą (ale z własną interpretacją i aranżacją), jak i skomponowaną dla potrzeb występu, akompaniament złożony z instrumentów klasycznych. Organizator nie zapewnia instrumentów dla potrzeb występu.

 1. W pracy z recytatorem należy zwrócić uwagę na zrozumienie treści, naturalność  wypowiedzi,  poprawność   dykcji,   poprawną   interpretację,   w której dopuszczalnymi są: uzasadniony gest sceniczny i element ruchu.
 1. Kryteria oceny recytatorów:
  - dobór  repertuaru  (wartości literackie utworu, dostosowanie tekstu do wieku
    i możliwości recytatora);
  - interpretacja tekstu;
  - kultura słowa;
  - ogólny wyraz artystyczny.
 2. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć  dla celów konkursu zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za  przechowywanie podpisanego oświadczenia (do 31 sierpnia 2017 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) lub dyrektor  szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu.

follow url Terminarz etapów Konkursu:

- etap szkolny należy przeprowadzić do 17 marca  2016 r.
- etap powiatowy odbędzie się http://www.cilentoescursioni.it/?kiskwa=matematica-e-opzioni-binarie&e54=0c 28 marca 2017 r., godziny przesłuchań zostaną podane drogą mailową, na kilka dni przed konkursem
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się enter site 4 kwietnia 2017 r., o godz. 14:00 w Szkole KSW, ul. Kościelna 2, 32 – 590 LIBIĄŻ

http://ithu.se/category/oer/page/3 Informacje organizacyjne:

Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać e-mailem na adres follow Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://unikeld.nu/?ioweo=conto-demo-su-binary-option-robot&c10=8c w  terminie do 20 marca 2017 r.


Nagrody i wyróżnienia
:

Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa. Laureaci biorą również udział w finale wojewódzkim Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza w Języku Shakespeare`a” w Zabrzu (jeżeli zostanie zorganizowany).*


Kontakt z organizatorem:

Renata Świeca, tel. 32 627 11 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*decyzja o przeprowadzeniu etapu regionalnego zostanie podjęta w terminie późniejszym

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

Poezji i  Prozy w Języku Shakespeare’a

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017

przez Gimnazjum KSW w Libiążu

 

Karta zgłoszenia

Nazwisko i imię uczestnika ........................................................................................................

Który rok nauki języka ................... klasa ...................

Nazwa szkoły (placówki) ............................................................................................................

Adres .................................................................................. tel. / fax .........................................

Nazwisko i imię nauczyciela (opiekuna) ....................................................................................

e- mail opiekuna ............................................................................ tel. / fax. .............................

 

Repertuar prezentowany przez  uczestnika:

Poezja (lub poezja śpiewana):
 ....................................................................................................................................................

autor ..................................................................................język ..................... czas ................

Proza
...................................................................................................................................................

 autor ..................................................................................język ..................... czas ................


Uwaga:

- W przypadku przekładu – podać dodatkowo nazwisko i imię tłumacza
- Przy prezentacji poezji śpiewanej podać : nazwisko i imię kompozytora, akompaniament (rodzaj instrumentu)

..............................................                                     ................................................................      
        (podpis opiekuna)                                                (podpis dyrektora szkoły / placówki)


                                           ..............................................................
                                              miejscowość, data, pieczątka szkoły

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

Poezji i  Prozy w Języku Shakespeare’a

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017

przez Gimnazjum KSW w Libiążu

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz.1182)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego

dziecka  .......................................………………………...................................................................

(imię i nazwisko)

ucznia  ..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy w Języku Shakespeare’a  w roku szkolnym 2016/2017.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

                                                                      ….........................................................................

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły KSW w Libiążu oraz szkolnego Facebooka zdjęć,   imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz na liście laureatów.

                                                                                         ….........................................................................

                                                                                                                              podpis rodzica (opiekuna prawnego

 

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper