Regulamin usprawiedliwień

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych w szkole

Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu 

Szkoła Podstawowa,  Liceum Ogólnokształcące

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
* Statuty Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu


§ 1
Postanowienia wstępne

1. Uczeń ma prawo i obowiązek uczestniczyć w zajęciach szkolnych.


2. Uczeń ma prawo i obowiązek usprawiedliwiać nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.


§ 2
Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności

1. 1.    Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję.
Jeżeli uczeń, nieobecny na początku lekcji,  zgłosi się na nią przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie (symbol S). W przypadku, gdy spóźnienie obejmuje dłuższy czas niż 15 minut, przy symbolu S odnotowuje się wielkość spóźnienia w minutach.


2. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.


3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, usprawiedliwiania nieobecności uczniów tej klasy dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.


4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia małoletniego lub pełnoletni uczniowie dostarczają wniosek o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy.


5. Każdy wniosek o usprawiedliwienie powinien zawierać termin, opis przyczyny nieobecności ucznia w szkole oraz własnoręczny podpis osoby uprawnionej do usprawiedliwienia nieobecności.


6. Zgłoszenie wniosku o usprawiedliwienie odbywa się w ciągu 2 tygodni od ustania nieobecności.


7. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.


8. Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności:


* pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem,
* pisemny wniosek pełnoletniego ucznia wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem,
* ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą,
* zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach,
* zaświadczenie urzędowe, wystawione np. przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, zaświadczające, że nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń.


9. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą. Wychowawca sporządza notatkę z takiej rozmowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego.


10. Uczniowie biorący udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach czy przedsięwzięciach, do których zostali oddelegowani przez szkołę, są liczeni jako obecni na zajęciach. Odnotowuje się nieobecność ucznia z właściwą adnotacją.


11. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej tydzień.


12. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 3 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.


13. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, trudna sytuacja rodzinna, wyznaczone terminowe wizyty w poradniach lekarskich (czynnych tylko w godzinach trwania zajęć szkolnych), sprawy urzędowe niezależne od ucznia.


14. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że podane przez niego powody są niewystarczające do usprawiedliwienia.


15. Wszystkie nieobecności nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za nieusprawiedliwione.


16. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły, w oparciu o statut szkoły i przepisy wyższego rzędu.


§ 3
Postanowienia końcowe

1. Regulamin uchwalony został przez radę pedagogiczną dnia 23 października 2012 r.
Uchwała nr 6/2012/2013
2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora lub członków rady pedagogicznej.

 

 

 

Załącznik nr 1

.............................., .......................
(miejscowość, data)

 

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności

 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności syna/córki:..............................................
(imię i nazwisko ucznia)

ucznia klasy .............................
w dniach: .......................................
z powodu: ................................................................................................

 

.............................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia)

 

Data dostarczenia wychowawcy: ..................................

 

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
Our website is protected by DMC Firewall!