I – REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY KSW

1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.

4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres czterech tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie.

6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

8. Czytelnikowi nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego – książki podaje nauczyciel bibliotekarz.

9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.

10. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. Zbiory specjalne (płyty, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.

12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.

13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

14. Na tydzień przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. Każdy uczeń kończący naukę na danym etapie edukacji, zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę.

15. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez nauczyciela bibliotekarza.

16. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

17. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze Statutem szkoły. W przypadku nie zwrócenia książek oraz innych wypożyczonych materiałów lub dokonania kradzieży przez użytkownika, szkoła może skierować sprawę do odpowiednich organów (policja, sąd).

II – REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

lub materiałów edukacyjnych z dotacji celowej

przez uczniów Szkoły Podstawowej KSW w Libiążu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnia uczniom dostęp do nich,
 2. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
 3. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej KSW w Libiążu, zwanej dalej szkołą.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę szkolną;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych

oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§ 3

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;

2) przekazuje uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną (w miarę możliwości);

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

§ 4

 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępniane są (w miarę możliwości) do wszystkich przedmiotów dla każdej klasy, wg ilości uczniów w klasie.

§ 5

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.
 2. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożycza rodzic ucznia lub uczeń wg terminów ustalonych przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, to w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki.
 4. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktycznych, z terminem zwrotu na tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego.
 5. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty DVD/CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 6. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców i uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 7. Rodzic ucznia zostaje zapoznany z regulaminem, zobowiązuje się do przestrzegania procedur, co potwierdza podpisem w odrębnym oświadczeniu (Załącznik do Regulaminu).

§ 6

 1. Zasady oddawania podręczników:

1) w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego zostaje zwołana Komisja w składzie: nauczyciel bibliotekarz i wychowawcy klas, która oceni stan oddawanych podręczników;

2) komisja przekaże rodzicom (uczniom) informację na temat dopuszczenia oddanych podręczników do dalszego użytkowania w kolejnym roku szkolnym;

3) w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub w przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego obowiązują przepisy § 9 niniejszego Regulaminu.

4) uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

 1. Materiały ćwiczeniowe przeznaczone na użytkowanie przez jeden rok szkolny (do wypełniania), po zakończeniu roku szkolnego nie podlegają zwrotowi.

§ 7

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§ 8

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowanych książek. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia (brakujących stron, popisanych, porysowanych, poplamionych, podartych kartek i innych uszkodzeń, utrudniających dalsze użytkowanie).
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 3. Po otrzymaniu podręczników (materiałów ćwiczeniowych) uczeń zobowiązany jest oprawić je i podpisać się w wyznaczonym miejscu w podręczniku (materiale ćwiczeniowym).

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 9

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. (Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych). Koszty podręczników/materiałów edukacyjnych są określane w Załączniku na dany rok szkolny.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działania, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie i nie da się usunąć skutków (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
 4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie ich skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 10

 1. W celu uzyskania od rodziców kosztów uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka zawiadamia rodzica o konieczności zapłaty.
 2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wstąpić na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 5

przepisy końcowe

§ 11

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września bieżącego roku szkolnego.