Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Szkoła, która dobrze uczy każdego ucznia

Co to znaczy, że szkoła jest społeczna?

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Założona i prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, jest społeczną własnością wspólnoty nauczycieli i rodziców. Zgodnie ze Statutem wszystkie środki finansowe pozyskane w ramach subwencji oświatowej, czesnego oraz innych źródeł (granty, projekty, fundusze, darowizny itp.) mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej, tzn. na bieżące wydatki związane z działalnością szkoły oraz jej rozwój.

W związku z tym:

  • szkoła oferuje poszerzoną w porównaniu z placówkami publicznymi ofertę kształcenia
  • zajęcia prowadzone są w optymalnych pod względem liczebnym zespołach klasowych (Szkoła Podstawowa po ok. 16 uczniów, LO po ok. 20 uczniów w klasie)
  • zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania
  • integralną częścią działalności szkoły jest wychowanie traktowane równorzędnie z nauczaniem
  • w LO nie ma ograniczeń co do wyboru zajęć na poziomie rozszerzonym; każdy uczeń indywidualnie konfiguruje zestaw przedmiotów rozszerzonych

Co to znaczy, że szkoła jest katolicka?

Za podstawę kształcenia i wychowania przyjmujemy chrześcijański personalizm, w myśl którego uznajemy (w skrócie): prymat osoby przed rzeczą, etyki przed techniką oraz sfery „być” przed „mieć”.

Najważniejszymi zadaniami, które wynikają z tak sformułowanych zasad jest nakierowanie uczniów ku dobru, prawdzie i pięknu oraz kształcenie u nich umiejętności odróżniania tych wartości od zła, fałszu i brzydoty.

W związku z tym:

  • religia jest przedmiotem obowiązkowym
  • uczniowie i nauczyciele codziennie przed rozpoczęciem zajęć odmawiają wspólną modlitwę
  • średnio raz w miesiącu szkoła bierze udział w Mszy Świętej
  • raz w roku organizowane są rekolekcje wyjazdowe