Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców działa od 1989 roku lat, posiada swe oddziały i koła zarówno w wielkich miastach, jak i małych ośrodkach, zajmuje się głównie formacją zawodową i religijną nauczycieli, organizując w tym celu konferencje, fora oświatowe, jak również szkolenia i spotkania służące wymianie doświadczeń. Ważną dziedziną działalności jest prowadzenie szkół katolickich w Warszawie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Lublińcu i Libiążu.

Cele KSW:

  • Organizowanie katolickich środowisk wychowawczych, czerpiących inspirację z Ewangelii i nauczania Kościoła.
  • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dobra młodego pokolenia, dobra i trwałości rodziny, dobra wychowawcy, nauczyciela.
  • Organizowanie pracy formacyjnej dla członków KSW oraz innych nauczycieli i rodziców.
  • Formułowanie propozycji wychowawczych i dydaktycznych w duchu miłości Ojczyzny oraz dbałości o tradycje narodowe i regionalne.
  • Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z wychowaniem i kształtowaniem dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła
  • Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podobnymi środowiskami i instytucjami w Polsce i na świecie.
  • Tworzenie i prowadzenie szkół.