DEKLARACJA PROGRAMOWA SZKÓŁ
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

I. Ustalenia ogólne:
1. Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców działają zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
2. W szkołach KSW wychowanie i nauczanie traktuje się jako zadania równorzędne. Wychowanie opiera się na zasadach chrześcijańskich zawartych u Dekalogu i przesłaniu Ewangelii oraz na Magisterium Kościoła.
3. Szkoły KSW pomagają wychowankom w rozwijaniu ich osobowości i przygotowują ich do czynnego uczestnictwa w życiu rodziny, wspólnoty Kościoła, narodu, państwa i organizacji społecznych.
4. Szkoły KSW starają się zapewnić uczniom dobór nauczycieli o wysokich kompetencjach pedagogicznych i dydaktycznych. Uznając autonomię metodologiczną w zakresie stosownym dla poszczególnych nauk, szkoły KSW przestrzegają zachowania równowagi pomiędzy wzrostem wiedzy naukowej a rozwojem świadomości religijnej i kształceniem charakteru.
5. W szkołach KSW każdy dzień zajęć rozpoczyna się wspólną modlitwą.
6. Nauka religii stanowi w szkołach KSW przedmiot obowiązkowy.

II. Szkoła KSW jako społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców.
7. Szkoła KSW stanowi wspólnotę wychowawczą złożoną z uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania i inspiracje w zakresie wychowania proponowane przez Szkołę, mają swój fundament w nauce Kościoła oraz w chrześcijańskim systemie wartości.
8. Idea edukacyjna KSW zmierza do wytworzenia w całej społeczności szkolnej atmosfery zrozumienia i wzajemnej życzliwości oraz zgodnego współdziałania w strukturach i organach Szkoły dla osiągnięcia celów wychowawczych, proponowanych w niniejszej Deklaracji. Formy współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców określa Statut Szkoły i regulaminy jej poszczególnych organów, jak Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i ewentualnie inne struktury działające statutowo w Szkole.
9. Szkoła KSW przyjmuje, że rodzice akceptują wizję wychowania, w której integrują się formacja religijna i duchowa zgodnie z nauczaniem Kościoła oraz formacja patriotyczna, kształtowana w myśl magisterium Jana Pawła II o miłości Ojczyzny i poszanowaniu polskiego dziedzictwa historyczno – kulturowego.
10. Kształtowaniu tak pojętej formacji uczniów sprzyjają proponowane w szkołach KSW i organizowane wspólnie z rodzicami rekolekcje, dni skupienia, okolicznościowe Msze Święte, obchody tradycyjnych świąt kościelnych i uroczystości narodowych, imprezy artystyczne i kulturalne, wycieczki i wyjazdy wakacyjne.
11. Realizacja etycznego wymiaru wychowania zakłada osobisty przykład nauczycieli oraz zgodność między wartościami propagowanymi w domu i w szkole. To założenie wskazuje na nieodzowność ścisłej współpracy rodziców i nauczycieli dla wypracowania spójnego stylu postępowania i oddziaływania na wychowanków.
12. Wśród struktur społeczności szkolnej szczególne znaczenie przypada samorządowi uczniowskiemu. Kształtuje on u dzieci i młodzieży postawy uspołecznienia, rozwija podmiotowość, zaradność i inicjatywę; poprzez swe autonomiczne budowanie struktury organizacyjnej wdraża do przyszłych obowiązków w demokratycznym państwie; daje szerokie pole do działań opiekuńczych i świadczenia pomocy wymagającym jej kolegom, a także osobom starszym, chorym lub ubogim.
13. Szkoły KSW dążą do zapewnienia swym wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Starają się o dostarczenie uczniom maksimum wiedzy na wysokim poziomie, jednak w granicach limitowanych względami zdrowotnymi. Troszczą się o należyty rozwój fizyczny powierzonych sobie dzieci i młodzieży. Uwzględniają w swych programach problematykę ekologii. Przywiązują dużą wagę do rozbudzania wrażliwości na estetykę.
14. Szkoły KSW wymagają od uczniów obowiązkowości, pracy nad swym intelektem, warunkującej prawidłowe postępy w nauce, poprawnego zachowania, a także szacunku dla autorytetu dyrektora i nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.
15. Wychowanie w chrześcijańskiej cywilizacji miłości jest nierozłączne z pojęciem pluralizmu; zakłada życzliwy i pełen szacunku stosunek do ludzi o odmiennym wyznaniu, narodowości czy przekonaniach. Troska o funkcjonowanie tej zasady w codziennej praktyce społeczności szkolnej przyświeca wszystkim jej członkom, odpowiednio inspirując ich zachowania również poza szkołą.
16. Przestrzeganie pluralizmu i tolerancji nie prowadzi jednakże do zamykania się w granicach prywatności. Szkoła KSW oczekuje, że jej nauczyciele i wychowankowie potrafią dawać świadectwo Dobrej Nowinie, gdyż „po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu” (J 13,35), zachowując zarazem postawę pełną godności i odwagi w deklarowaniu publicznie swego związku z wiarą i Kościołem.