Zasady naboru do Szkoły Podstawowej

Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

W LIBIĄŻU

Rekrutacja do szkoły odbywa się w dwóch etapach:

  1. Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.
  2. Spotkanie z dziećmi i Rodzicami oraz podpisanie umowy o naukę.

ETAP I

Podanie rodziców  o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

ETAP II

1.Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się w styczniu i trwa do wyczerpania miejsc.
2.Odbywa się spotkanie, o terminie którego szkoła powiadamia rodziców zgłoszonych dzieci
    telefonicznie. 
3.W wyznaczonym dniu przebiegają równolegle:
    a) spotkanie informacyjne Dyrektora szkoły z Rodzicami kandydatów.
    b) spotkanie nauczycieli z dziećmi .
4.W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele obserwują dzieci w trakcie zabawy,  
    wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności; szczególnie zwracają uwagę na
    dojrzałość społeczną dzieci, gotowość do pracy, relacje z osobami dorosłymi
    i rówieśnikami itp. 
5. Po pozytywnej opinii ze spotkania nauczycieli z dziećmi i Rodziców z Dyrektorem
    następuje zawarcie umowy o naukę pomiędzy Dyrektorem SP KSW a Rodzicami
    (prawnymi opiekunami), co kończy proces rekrutacji.
6. Dodatkowo przy naborze do szkoły bierze się pod uwagę następujące aspekty:
    a) fakt, że rodzeństwo kandydata uczy się w Szkole KSW (szkole podstawowej lub liceum
        ogólnokształcącym), z zastrzeżeniem, że nie oznacza to automatycznego przyjęcia
    b) współpracę rodziców ze szkołą.
7. Dzieci z Orzeczeniami PPP oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą być
    wyjątkowo przyjmowane do klasy I tylko po indywidualnej konsultacji, jednak nie więcej
    niż jedno dziecko w klasie.
8. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w regulaminie.

Podanie do I SP (pobierz plik)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

  • Przedmiotów nauczania i organizacji dnia
  • Wysokości czesnego
  • Możliwości wyżywienia i transportu do szkoły
  • Dodatkowych inicjatyw, jak wyjazdy, wycieczki
  • Formalności związanych z przeniesieniem z innej szkoły
  • Innych ważnych dla Ciebie kwestii

Umów się na osobiste spotkanie w siedzibie szkoły (Libiąż, ul. Heleny Kmieć 2 – sprawdź, jak dojechać)

By umówić spotkanie:

lub