REGULAMIN STYPENDIALNY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSW

W LIBIĄŻU

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 19 września 2017r.
(ze zmianami z dnia 26 października 2021r.)
ustanawia się zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce:

 1. Stypendium miesięczne otrzymuje uczeń klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej KSW za wyniki w nauce w okresie I na podstawie ocen klasyfikacji rocznej (dotyczy uczniów klasy VIII), od października do stycznia oraz w okresie II na podstawie ocen klasyfikacji śródrocznej, od marca do czerwca danego roku szkolnego.
 2. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie średniej ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 5,05 oraz oceny zachowania co najmniej bardzo dobrej.
 3. Wysokość stypendium określa algorytm:
  (średnia ocen – 5,0) x ½ rocznego czesnego dzielone przez 12
  Maksymalna wysokość stypendium wynosi 100 zł.
 4. Średnią ocen wyliczamy zaokrąglając do części setnych.
 5. Uczeń korzystający ze stypendium fundowanego otrzymuje stypendium proporcjonalnie do wpłacanego czesnego.
 6. Datę wypłacania stypendium określa Dyrektor Szkoły. W przypadku zaległości we wpłatach czesnego Dyrektor zawiesza wypłacanie stypendium do czasu uregulowania zaległości. Nieodebranie stypendium w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jego przyjęcia.
 7. Zasady niniejsze wchodzą w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej, w sprawie uchwalenia Regulaminu Stypendialnego, z dniem 19 września 2017 r.
  Zmiany obowiązują od drugiego półrocza roku szkolnego 2021/2022

  (uchwała RP nr 9/2021/2022).