Stypendia Naukowe

REGULAMIN STYPENDIALNY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KSW W LIBIĄŻU

 

 Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 1995 r. (ze zmianami z dn. 29 stycznia 1997, 31 sierpnia 1999, 30 sierpnia 2002, 16 września 2008, 10 czerwca 2009, 10 stycznia 2013, 12 listopada 2013, 26 października 2021,)
ustanowione są zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce:


1. Stypendium miesięczne otrzymuje uczeń Liceum Ogólnokształcącego KSW za wyniki w nauce w okresie 1 na podstawie ocen klasyfikacji rocznej, od października do stycznia oraz w okresie II na podstawie ocen klasyfikacji śródrocznej, od marca do czerwca danego roku szkolnego.


2. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie średniej ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 5,05 oraz oceny zachowania co najmniej bardzo dobrej.


3. Wysokość stypendium określa algorytm:
(średnia ocen – 5,0) x 1/2 rocznego czesnego dzielone przez 12
Maksymalna wysokość stypendium wynosi 100 zł.


4. Średnią ocen wyliczamy zaokrąglając do części setnych.


5. Uczeń korzystający ze stypendium fundowanego otrzymuje stypendium proporcjonalnie do wpłacanego czesnego.


6. Datę wypłacania stypendium określa Dyrektor Szkoły. W przypadku zaległości we wpłatach czesnego Dyrektor zawiesza wypłacanie stypendium do czasu uregulowania zaległości. Nieodebranie stypendium w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jego przyjęcia.

7. Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2013/2014, w sprawie zmiany Regulaminu Stypendialnego.
Zmiany obowiązują od drugiego półrocza roku szkolnego 2021/2022

(uchwała RP nr 8/2021/2022).